هارد-رول

تیغه چند رنگ

کاری جدید درصنعت کرکرهای برقی یک تیغه باچند رنگ متفاوت فقط درشرکت هارد رول امکان پذیر می باشد